Czy strona (uczest­nik postę­po­wa­nia) może reje­stro­wać prze­bieg roz­prawy? Czy na takie dzia­ła­nie potrzebna jest zgoda sędziego?

Dys­ku­sja doty­cząca dopusz­czal­no­ści pry­wat­nych nagrań na sali sądo­wej toczy się od dość dawna. Zazwy­czaj ina­czej tą sprawę postrze­gają sędzio­wie (np. Grze­gorz Sza­coń –Sędzia Sądu Rejo­no­wego w Szcze­ci­nie w InGre­mio 07–08/2007, czy Piotr Górecki, sędzia Sądu Ape­la­cyj­nego w Pozna­niu w arty­kule „Pro­to­ko­lant czy magne­to­fon”) a ina­czej strony i ich peł­no­moc­nicy (np. Arnold Pan­der w arty­kule “Strony mogą nagry­wać roz­prawy”) któ­rzy, co jest chyba tajem­nicą poli­szy­nela – z róż­nych wzglę­dów — czę­sto reje­strują prze­bieg roz­prawy, nawet bez ujaw­nia­nia tego faktu sędziemu pro­wa­dzą­cemu rozprawę.

Powoli audio­wi­zu­alne reje­stro­wa­nie postę­po­wań będzie wkra­czało na salę sądową, zastę­pu­jąc pro­to­kół spi­sy­wany pod nad­zo­rem sędziego. Jest to efek­tem przy­ję­cia od 1 lipca 2010 r. zasady utrwa­la­nia prze­biegu posie­dze­nia jaw­nego za pomocą urzą­dze­nia reje­stru­ją­cego dźwięk albo obraz i dźwięk (pro­to­kół elek­tro­niczny) jako pod­sta­wo­wej formy pro­to­kołu w postę­po­wa­niu cywil­nym. Jak wynika z donie­sień pra­so­wych począt­kowo sprzęt do nagry­wa­nia roz­praw będzie insta­lo­wany w sądach ape­la­cji wro­cław­skiej i gdań­skiej i tylko w nie­któ­rych salach (np. Rzecz­po­spo­lita: “Nagry­wa­nie na salach roz­praw”, “Nagry­wa­nie roz­praw ruszy dopiero jesie­nią”).

Czym innym jest jed­nak pro­to­kół elek­tro­niczny a czym innym utrwa­le­nie prze­biegu roz­prawy przez jej uczest­nika. W związku z tą nie­ja­sną sytu­acją posło­wie Krzysz­tof Brejza, Maciej Orze­chow­ski i Krzysz­tof Tysz­kie­wicz skie­ro­wali inter­pe­la­cję nr 23134 do Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści. Tekst tej inter­pe­la­cji jest już dostępny na stro­nie ser­wisu infor­ma­cyj­nego Kra­jo­wej Rady Rad­ców praw­nych (Nagry­wa­nie pod­czas roz­praw w sądzie cywil­nym — odpo­wiedź Mini­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści).

Mini­ster Spra­wie­dli­wo­ści odpo­wiada, że „Prze­pisy Kodeksu postę­po­wa­nia cywil­nego nie zawie­rają regu­la­cji zaka­zu­ją­cej stro­nie czy też publicz­no­ści nagry­wa­nia roz­prawy ani uza­leż­nia­ją­cej reali­za­cję takiego upraw­nie­nia od uprzed­niej zgody sądu. Należy rów­nież zwró­cić uwagę, że zakres upraw­nień prze­wod­ni­czą­cego pro­wa­dzą­cego posie­dze­nie, okre­ślony w art. 155 § 1 i 2 K.p.c., nie obej­muje sfery zwią­za­nej z wyra­ża­niem zgody na utrwa­la­nie przez stronę postę­po­wa­nia cywil­nego zapisu dźwię­ko­wego takiego posie­dze­nia. W związku z powyż­szym należy uznać, iż reje­stra­cja dźwię­kowa prze­biegu roz­prawy, doko­ny­wana przez stronę czy publicz­ność bez koniecz­no­ści uprzed­niego uzy­ska­nia zgody prze­wod­ni­czą­cego, jest dopusz­czalna.”. Mini­ster zastrzega jed­nak dalej, że „Jeżeli jed­nak spo­sób nagry­wa­nia prze­biegu roz­prawy powo­do­wałby naru­sze­nie powagi, spo­koju lub porządku czyn­no­ści sądo­wych, sąd w ramach instru­men­tów poli­cji sesyj­nej mógłby upo­mnieć daną osobę, co w oko­licz­no­ściach kon­kret­nej sprawy – jak się wydaje – mogłoby przy­brać rów­nież formę zakazu dal­szego nagry­wa­nia rozprawy.”.

Tym samym Pan Mini­ster usank­cjo­no­wał nie­jako dotych­cza­sową prak­tykę dźwię­ko­wego utrwa­la­nia prze­biegu roz­prawy przez strony i uczest­ni­ków postę­po­wa­nia, bez pyta­nia o zgodę sędziego. Oczy­wi­ście z tym zastrze­że­niem, że doty­czy to tylko roz­praw, któ­rych jaw­ność nie została wyłą­czona. Na pewno takie sta­no­wi­sko Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści nie spodoba się samym sędziom, któ­rzy zazwy­czaj uwa­żają, opie­ra­jąc się na tym samym prze­pi­sie K.p.c, że w gra­ni­cach kom­pe­ten­cji prze­wod­ni­czą­cego roz­prawy leży zaka­za­nie jej rejestrowania.

Oso­bi­ście jestem zwo­len­ni­kiem dopusz­czal­no­ści utrwa­la­nia dźwię­ko­wego prze­biegu postę­po­wa­nia przez jej uczest­ni­ków na ich wła­sny uży­tek, bo w moim prze­ko­na­niu w dzi­siej­szych cza­sach niczym nie różni się to od spo­rzą­dza­nia nota­tek z sali roz­praw, poza uży­ciem innego narzę­dzia. Jestem nato­miast prze­ciw­ni­kiem utrwa­la­nia prze­biegu roz­prawy przez jej uczest­ni­ków w for­mie nagra­nia video.

Okaże się w prak­tyce, czy fak­tycz­nie Mini­ster Spra­wie­dli­wo­ści - jak donosi Rzecz­po­spo­lita w swoim arty­kule - dał zie­lone świa­tło dla nagry­wa­nia roz­praw  przez uczest­ni­ków postępowania .

Podziel się na:
 • Facebook
 • RSS
 • Google Bookmarks
 • Digg
 • Gadu-Gadu Live
 • Wykop
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Blogplay
 • Drukuj
 • Forumowisko
 • Poleć
 • Kciuk.pl
 • Dodaj do ulubionych
 • Blogger.com
 • Linkologia
 • Blip
 • LinkedIn
 

4 Responses to Nagrywanie rozpraw w sprawach cywilnych

 1. TS pisze:

  A dla­czego jeśli można spy­tać jest Pan prze­ciw­ni­kiem zapisu video?

  • Krzysztof G. Brudkowski pisze:

   Czym innym jest reje­stro­wa­nie obrazu przez sąd, a czym innym przez stronę (uczest­nika). Jestem prze­ciw­ni­kiem tylko reje­stro­wa­nia obrazu w tym ostat­nim wypadku, ze względu na ochronę dóbr oso­bi­stych (prze­cież można sobie wyobra­zić sytu­ację, gdy strona spe­cjal­nie zamiesz­cza nagra­nie video z sądu np. na YouTube).

 2. hammurrabi pisze:

  Jeśli udo­stępni na YouTube pozy­wasz ją za nielegalne(bez Two­jej zgody) uży­cie Twego wize­runku lub głosu. Sprawa wygrana. Nagry­wa­nie jest tylko dla Two­ich potrzeb.

  • Krzysztof G. Brudkowski pisze:

   Ochrona wize­runku to inny aspekt tej sprawy. Jestem prze­ciw­ni­kiem nagry­wa­nia video samo­dziel­nie przez uczest­ni­ków postę­po­wa­nia z innych wzglę­dów, czy­sto prak­tycz­nych. Pro­szę sobie wyobra­zić kilku uczest­ni­ków nagry­wa­ją­cych jaki­miś “kame­rami” macha­ją­cych przy tym, sze­lesz­czą­cych itp. naru­sza­ją­cych powagę sali i odwra­ca­ją­cych uwagę stron i sądu. To kilka argu­men­tów prze­ciw. Czym innym jest nagry­wa­nie video przez sąd z urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>